نویسنده = ���������� ���������� ����������
نشانه‌شناسی خویشکاری نام رستم در شاهنامه

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 161-190

10.22075/jlrs.2019.17827.1489

طاهره خواجه گیری؛ رضا شجری؛ سیروس شمیسا؛ سید محمد راستگوفر