نویسنده = ������������������ ������ ����������
بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در شعر حافظ

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 415-442

10.22075/jlrs.2019.17151.1427

پروین مشایخ؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی