نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2019.16778.1390

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی