نویسنده = ���������� ����������
کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 395-414

10.22075/jlrs.2019.17581.1462

جواد محقق نیشابوری؛ حسین یزدانی؛ علی پدرام میرزایی؛ فاطمه کوپا