نویسنده = ������������ �������������� ����������
بلاغت توریه و تفاوت آن با توجیه و کنایه

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 103-116

10.22075/jlrs.2017.6635.

فاطمه صحرایی سرمزده