بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، گروه زبان و ادبیات فارسی، شیروان، ایران

2 دانشگاه آزاد واحد اسلامی شیروان، شیروان، ایران

چکیده

در شعر نو ایجاز با جهت‌گیری جدید و ساختی متفاوت ظهور کرده است. شاعران معاصر رویکرد به نمادگرایی را عاملی برای ایجادِ ایجاز و فشردگی هنری یافته‌اند و به‌کمک این ترفند هنری و بلاغی، حوزۀ مفهومی شعر خود را وسعت بخشیده و تزاحم و تراکم تصویری را که از عیوب شعر پیشینیان بود از شعر خود دور ساخته‌اند. در این نوشتار با بررسی ویژگی‌های ایجازی نماد همچون نداشتن قرینه، اتحاد تصویر و اندیشه، بی‌کرانگی و ابهام پیام، ماهیت پارادوکسی، انعکاس کل در جزء و تأویل و تفسیرپذیری نشان داده‌ایم که نمادگرایی در سنجش با دیگر انواع صور خیال در چگونگی بیان فشرده و غیرمستقیم، بالاترین مرتبه را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Symbol’s Brevity Rhetoric in Comparison with Metaphor and Allegory Based on Modern Poetry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghaderimoghaddam 1
  • Raheleh Abdollahzadeh Borzo 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University- Shirvan
2 Shirvan branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The brevity of modern poetry has emerged with new direction and different structures. Contemporary poets to make approach to symbolism as a factor for the development of brevity and compactness of art and with this artistic and rhetorical trick broaden the scope of their poem’s meaning. Then the disturbance and visual density away from their.
Poems that it was a deficiency of the lyrics predecessors.
In this paper, by studying brevity characteristics of symbol such as lack of symmetry, union of  pictures and thought ,immensity and  vague message, the nature of paradoxes, total reflection in the details, gloss and interpretation , we demonstrated symbolism in comparison with other types of imagery, in the concentrated expression and indirect is dedicated to the highest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric
  • brevity
  • symbol
  • literacy trick
  • metaphor
  • allegory
-‌ قرآن مجید (1371)، ترجمة عبدالمحمّد آیتی، تهران: سروش.
- احمدی، بابک (1380)، ساختار و تأویل متن، تهران: نشر مرکز.
- بورکهارت، کتیتوس (1376)، «مدخلی بر اصول و روش هنر دینی»، مبانی هنر معنوی، ترجمة جلال ستاری، تهران: توس.
- پورنامداریان، تقی (1381)، سفر در مه، تهران: نگاه.
- پورنامداریان، تقی(1386)، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، چاپ ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- چدویک، چارلز (1375)، سمبولیسم، ترجمة مهدی سحابی، چاپ پنجم، تهران: مرکز.
- حسینی، سیدحسن (1388)، مشت در نمای درشت، تهران: سروش.
- حمیدیان، سعید (1381)، داستان دگردیسی، تهران: نیلوفر.
- دلاشو، م. لوفلر (1386)، زبان رمزی افسانه‌ها، ترجمة جلال ستاری، تهران: توس.
- ستاری، جلال (1372)، مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، تهران: مرکز.
- ستاری، جلال(1376)، رمزاندیشی و هنر قدسی، چاپ دوم، تهران: مرکز.
- سجودی، فرزان (1387)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: علمی.
- سیدحسینی، سیدرضا (1376)، مکتب‌های ادبی، تهران: نگاه.
- شاملو، احمد (1389)، مجموعة آثار، تهران: نگاه. 
- شوالیه، ژان و آلن گربران (1388)، فرهنگ نمادها، جلد اول، ترجمة سودابة فضایلی، چاپ سوم، تهران: جیحون.
- علی‌پور، مصطفی (1387)، ساختار زبان شعر امروز، تهران: فردوسی.
- فتوحی، محمود (1385)، بلاغت تصویر، تهران: سخن.
- فرخ‌زاد، فروغ (1387)، مجموعه شعرهای فروغ فرخ‌زاد، تهران: تنویر.
- یوشیج، نیما (1375)، مجموعة کامل اشعار، به‌کوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاه.
- یونگ، کارل گوستاو (1389)، انسان و سمبول‌هایش، ترجمة محمود سلطانیه، چاپ هفتم، تهران: جامی.