امکانات زبانی در نگاه تازه تی. اس. الیوت به مفهوم کهن «کلاسیک»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده

الیوت، پدر نقد نو، در خلال مباحث و دیدگاه‌های ادبی‌اش به موضوعی مهم پرداخته که کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ آنچه که می‌تواند در ارزشیابی آثار برتر ادبی، معیارهایی مهم به‌شمار رود و حتی در آفرینش آثار ادبی فاخر نیز راهنمای عمل قرار گیرد. وی با رویکردی تازه به معرفی آثاری پرداخته که به تعبیر خاص او «کلاسیک»‌اند؛ نه کلاسیک به‌معنی اثری کهن و مقبول و نه کلاسیک به‌معنی اثری مطابق با اصول مکتب کلاسیسیسم. آنچه وی اثر کلاسیک خوانده، آفرینش‎های ادبی برجسته‌ای است با ویژگی‌هایی ممتاز؛ چیزی که به این آثار، ارزشی ذاتی می‌بخشد که فراتر از معیارهای مقبول هنری، اجتماعی و فرهنگی روزگار خلق اثر است. آثار کلاسیک در رویکرد الیوت از کمال و غنایی که وی از آن به «پختگی» تعبیر کرده، برخوردارند و این پختگی از سه جنبه است؛ «پختگی زبانی»، «پختگی فرهنگی» و «پختگی نویسنده». این ویژگی‌ها سبب می‌شود آثار کلاسیک به این معنی، در روزگاران مختلف، مقبول مخاطبانی از فرهنگ‌ها و سرزمین‌های متفاوت باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Linguistic Potentialities in Eliot's New Idea about the Old Concept “Classic”

نویسنده [English]

  • Leila Aghayani Chavoshi
Alzahra university
چکیده [English]

T. S. Eliot, the father of new criticism, took into consideration an important subject in his literary arguments and approaches, something not much regarded and analyzed. That which can be an important criterion in valuating literary works and considered as a guidance for creating eminent literary works. In his new approach he described the works which as he called are “classic” ones. Such a work is not a classic one due to its antiquity or being compatible with the principles of classicism (school art of 18th century).  According to Eliot a “classic” work is an outstanding literary work with excellent characteristics. These characteristics give the classic works an intrinsic value, beyond the accepted artistic, social and cultural principles of the time they are created in. In his view, classics possessed a special perfection and richness or as he expressed “maturity” in three aspects: maturity of language, maturity of culture, and maturity of writer. Because of these features classics can be accepted by readers of different cultures and countries and also in different times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classic work
  • Eliot
  • language maturity
  • maturity
  • author's maturity
-Acik Tansu, (2010), What is classic according to T. S. Eliot and H. G. Gadamer, the international journal of the humanities, vol8, nom8.
-Bonne Julien. D. (2010), A Comprehensive dictionary of Literature, ABHISHEK PUBLICATIONS.
-EliotT.S,(1982), Tradition &individual talent. Perspecta, Vol. 19, Published by The MIT Press
-EliotT.S (1922), Hamlet And His Problems. The Sacred Wood: Essays On Poetry And Criticism.
-EliotT.S, (1945), What is a classic. Faber& Faber Limited, London.
-Fowler Harold.n, (1905), A History of Roman Literature, D.Appleton and Company
-Gadamer, H. G. (1960), Truth and Method, tr by J. Weinsheimer,; D. G. Marshall, Great Britain, Sheed & Ward Ltd & the Continuum Pub, 1989.
-Hager, Alan, (2005), Encyclopedia of British Writers, Book Builder LLC.
-Hantington Fletcher Robert, (2008), A history of English Literature. Forgotten Books.
-Mikics David, (2007), A New HandBook of Literary terms, Yale university Press.
-Pierron Alexis, (1850), Histoire de la literature grecque. Librarie De L. Hachette et Cie. Paris ReedTalbot Baines .The Fifth Form at St. Dominic's bywhite a prefatory note of G.A. Hutchson Religious Tract Society. London
-Verma Dhirendra, (2008), Word Origins. Sterling publishers, new delhi.
-Wallace David, (2002), The Cambridge History of Medieval English Literature. Cambridge University Press.
-Wellek, Rene, (1955), A History of Modern Criticism, vlo 1, Cambridg University Press, Britain, 1981.