نقد و بررسی دو بیت از فردوسی و ملک‌الشعرا بهار براساس رویکرد فرمالیسم

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

ملک­الشعرابهار، یکی از شاعران برجستۀ عهد مشروطه به­مناسبت جنگ جهانی اول، شعری به­ نام « انسان و جنگ» سروده­است که در این شعر‏، درپی نظیره­گویی شاهنامه­ برآمده و گویا از دو بیت معروف داستان رستم و اسفندیار تقلیدکرده­است. ازآن­جاکه یکی از محورهای بنیادین مکتب فرمالیسم، توجه به شکل، فرم و صناعات ادبی بوده­است، در این جستار با تکیه بر رویکرد فرمالیسم، دو بیت از سرودۀ بهار با دو بیت از شاهنامۀ فردوسی مقایسه­شده و مورد نقد و بررسی قرارگرفته­است. در فرجام، این نتیجه حاصل­شده­است که علی­رغم درخشش بهار در این نظیره­گویی، فردوسی به­شیوه­ای هنرمندانه­تر، موفق­شده­است که با توجه بیشتر به شکل، فرم، الگوهای صوتی و کاربرد ظریف عناصر بلاغی و ادبی بر غنای شعر خود بیفزاید و ادبیت کلام را به­شکلی برجسته­تر در شعر خود نمایان­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of two couplets of Ferdowsi and Malek-o alshoara Bahar according to formalism approach

چکیده [English]

Malek-o alshoara Bahar is one of the most important poets of Constitutional period (Mashrooteh's period), on the occasion of the World War I, he has composed the Poem in the title of "human and War" and in this poem he has apparently imitated two famous couplets of story of Rostam and Esfandiar in the Book of Kings. Since one of the fundamental aspects of the school of formalism is notice to the shape and form and literary figures, In this paper, based on formalism approach, two couplets of Malek-o alshoara Bahar and Ferdowsi has compared and analyzed. In the end the result is that even though Malek-o alshoara Bahar has been successful in this imitation, Ferdowsi in more artistic manner has succeed to add the richness of his poetry with more attention to form and voice patterns and subtle use of rhetorical and literary elements, so he has revealed literary discourse in his poem as prominent as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi
  • Malek-o alshoara Bahar
  • formalistic criticism
  • rhetorical elements