بررسی دیدگاه باطنی در مورد فعل ساده و فعل مرکب در زبان فارسی

نویسندگان

چکیده

گروهی از دستوریان و زبان‌شناسان براین باورند که فعل مرکب در زبان فارسی وجود ندارد. گروهی دیگر وجود آن را بدیهی دانسته و در مورد گونه‌های آن و شیوه‌های تشخیص آن بحث می‌کنند. بحث‌هایی نیز در مورد اینکه استفاده از کدام یک از این گونه‌های فعلی بهتر است، صورت می‌گیرد. هر کدام ازین صاحب نظران دلائل ویژه خود را اقامه می‌کنند. یکی از دیدگاه‌های شاخص در این زمینه، آرای محمدرضا باطنی است که در این مقاله به طور مشخص به بحث و بررسی در مورد آن خواهیم پرداخت.
در این نوشتار، ابتدا به معرفی خلاصه دیدگاه‌های مربوط پرداخته شده است. سپس در مورد اینکه آیا استفاده از فعل ساده در برابر یک ضرورت زبانی است یا مانعی در برابر جریان طبیعی زبان، گفتگو شده و تفاوت‌های معنایی افعال ساده و مرکب نیز با مثال‌ مورد بحث قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد کاربرد گونه ساده افعال موجب برجسته‌سازی زبان شده و در نهایت منجر به آشنایی‌زدایی می‌شود. بر این اساس کارکرد این دو گونه فعل، ساختار آنها و نیز معنایشان با هم متفاوت است و نمی‌توان یکی را به عنوان جایگزین گونه دیگر تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bateni’s Point of View in Simple and Compound Verbs in Farsi

چکیده [English]

Some of the Grammar ians and linguistic on the scientists believe that Farsi language lacks Compound verbs. Another group, other hand, denies this idea and say that Farsi does. So they discuss in the types of compound verbs and the ways of discriminating them.
One of the most important points of view about these verbs is M.Reza Bateni’s idea. So in this paper, after reviewing these points of view, we discuss about simple verbs and their functions. Also, we consider these questions: are simple verbs a linguistic necessity or an obstacle in language? And, whether the meaning of simple and compound Verbs are same or not?
It seems that applying simple verbs finally leads to foregrounding and de-familiarization of language. Based on this, these verbs differ in meaning, structure and functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M.Reza Bateni
  • simple verbs
  • compound verbs
  • grammar
  • foregrounding
  • de-familiarization