صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

نویسندگان

چکیده

عرفی شیرازی شاعر توانا و خیال پرداز قرن دهم هجری (963-999ق.) است که توانست زمینه ساز رواج سبکی تازه در شعر فارسی شود. این شاعر که نگاه تیزبین و ذهنی سرشار دارد، هم در خلق مضامین تازه و هم در ابداع ترکیبات و تصاویر بدیع، موفق عمل کرده و مضمون آفرینی تازه خود را با مهارتی بسیار و خلاقانه با استفاده منحصر به فرد از صور خیال و صنایع ادبی شکل می‌دهد. در این مقاله سعی شده با بررسی اشعار این شاعر، برخی ویژگی‌های اصلی سطح ادبی شعر او در بستری سبک شناسانه مورد توجه قرار گرفته و از زاویه صورخیال و صنایع ادبی تجزیه و تحلیل گردد. به این منظور کوشش شده با بررسی دقیق نمونه‌های مختلفی از غزلیات عرفی، صور خیال و صنایع ادبی پر بسامد شعر او که از ارزش سبک شناسانه برخوردار است، مورد اشاره قرار گرفته، ممیزات شعر او از این منظر مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش مرجع اصلی، اشعار (غزلیات) عرفی است که پایه و مبنای تحلیل قرار گرفته و از نظریات صاحب نظران مختلف نیز درباره اشعار او استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imagination and Literary Forms in of Orfi Shirazy Poems

چکیده [English]

Orphi Shirazi is a powerful and visionary poet of 10th (Hijri) who initiated the circulation of a new style in Persian poetry. This poet who has a sharp vision and a creative mind was successful both in creation of new matters and innovation of new combinations and images. Orphi form his creation of content with very initiative skillfulness and use of imagination as well as figures of speech. In this article we try to, by analyzing Orphi`s poems, consider some of his principal level of language with a stylish view and analyze them form the point of view of imagination and figures of speech. To this effect we tried to consider orphi`s frequent imagination and figures of speech which have, stylish values through exact analysis of Orphi`s odes examples. In this research distinctions of Orphi`s poems are also analyzed from the point of view of imagination and figures of speech. The main reference of this study is orphi`s poems which are the basis of our analysis. Experts` points of views are also considered in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orphi Shirazi
  • Indian style
  • ode
  • imagination
  • figures of speech