اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏

نویسندگان

چکیده

بلاغت و فصاحت از جمله علوم ادبی است که در عین حال به ناقدان در ‏نقد متون کمک می کند. بلاغیون برخی قوانین خاصی را برای کلمه، کلام و ‏متکلم قائل می شوند که گاه در برهه ای از تاریخ ادبی همراه با تغییر ذائقه ادبا و ‏ناقدان آثار، دچار تحولاتی می شود. یک متن ادبی از حیث دارا بودن ویژگی های ‏فصاحت و بلاغت امکان دارد در هر دوره از تاریخ به نوعی متفاوت بررسی شود. ‏در عصر صفویه نیز با درآمیختگی شعر پارسی و ذوق شاعران هندی تبار عرصه ‏برای این قسم تحولات بیشتر شد. در این دوره، تذکره نویسان با تغییر معیارهای ‏فصاحت و بلاغت اصطلاحاتی را نیز به کار برده اند. بررسی این اصطلاحات در ‏درک دیدگاه های آنان نسبت به متن فصیح و بلیغ کمک می کند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhetorical terms in Safavid biographies

چکیده [English]

Rhetoric and eloquence are among literary sciences ‎which help the critics in reviewing texts. Rhetoricians have ‎special rules for words and speakers which may change ‎during the period of literary history along with the changing ‎taste of scholars and critics . A literary text as having the ‎characteristics of the rhetoric and eloquence may be reviewed ‎at any period of history in a different way. In the Safavid era ‎with the fusion of Persian poetry and the taste of Hindi poets ‎‎,further developments of this sort happened. In that era the ‎biographers by changing the standards of Rhetoric and ‎eloquence have used some terms. Studying these terms helps ‎to understand their perspectives towards rhetoric and eloquent ‎texts.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric and eloquence
  • meaninglessness.. Weirdness
  • meaningless ‎word
  • amphiboly
  • metaphor
  • eloquent poem‎