کلیدواژه‌ها = غم و محنت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شناختی نفثه المصدور زیدری نسوی با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد (دل،غم و روزگار)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-46

لیلا حر؛ محمدعلی خزانه دارلو