نویسنده = ������������������ ���������� ����������
بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2021.21515.1788

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا نجاریان؛ محمد خدادادی