نویسنده = ���������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل‌های شطحی در آثار عین‌القضات همدانی (با تأکید بر نامه‌ها و تمهیدات)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-90

10.22075/jlrs.2019.14606.1187

احمد امین؛ علی محمدی آسیابادی؛ سیده کوثر روهبان