تحلیل تطبیقی کتاب درس زبان انگلیسی پایه دهم ایران و آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوایی کتاب‌ زبان‌ انگلیسی پایة دهم سال 1396 بر اساس اهداف آموزشی، از طریق مقایسه و تطبیق آن با کتاب زبان انگلیسی پایة مشابه در کشور آلمان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کتاب زبان انگلیسی پایة دهم در ایران، بیشتر بر اساس یادگیری از طریق تحلیل اجزای زبان، مانند دستور، دایرة واژگان و مهارت‌های خواندن بوده، مؤلفان کتاب کمتر به جنبه‌های کاربردی، همچون مکالمه و تمرین آن پرداخته‌اند. همچنین در سایة مقایسة تحلیلی کتاب ایرانی با کتاب آلمانی می‌توان دریافت که باید به فرهنگ زبان مقصد نیز پرداخت، تنوّع بیشتری در متن‌ها و تمرین‌ها ایجاد کرد و استفادة بهتری از کاغذ انجام داد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به دست‌اندرکاران امر آموزش و پرورش، در زمینة ارائة محتوای مناسب در کتاب‌های درسی آموزش زبان، یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of Iran and Germany Tenth Grade English Textbook

نویسنده [English]

  • Aramreza Sadeghi
Semnan University
چکیده [English]

The purpose of the present study is to analyze the content of the 10th grade English textbook based on educational goals and to compare it with the similar basic English textbook in Germany. The study is an applied one and its research method is descriptive and content analysis. The results show that 10th grade English books in Iran are mostly based on learning through the analysis of language components such as grammar, vocabulary, and reading skills, and the authors of the book have paid less attention to practical aspects such as conversation and practice. By analytical comparison of the Iranian book with the German book it was found that the culture of the target language should be addressed, texts and exercises should be more varied, and more attention should be paid to economize on the of paper. The findings of this study can assist policy makers as well as material developers in providing appropriate content in language teaching textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Tenth grade English textbook
  • German tenth grade English textbook
  • comparative analysis of book content
-‌ آقاگل‌زاده، فردوس و حسین داوری (1393)، جهانیشدنو گسترش زبان انگلیسی: ضرورت‌ها و الزامات بهره‌گیری از رویکرد انتقادی در مواجهه با زبان انگلیسی در ایران، راهبرد فرهنگ، دوره 7، شماره 25، صص 179-203.
- حسینی، منیرالسادات (1396)، تأثیر آموزش زبان انگلیسی بر هویت زبان‌آموزان در کشورهای اسلامی پسامستعمره: مطالعة موردی پاکستان، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره سوم، پاییز، صص 207 – 229.
- حسینی‌خواه، علی، محمود مهرمحمدی، هاشم فردانش و رامین اکبری (1392)، مطالعه تطبیقی برنامة درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تأکید بر دوره متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هشتم، شماره 31، صص 7-46.
- رحمتیان، روح‌الله، محمدحسین اطرشی و مرضیه مهرابی (1393)، بررسی نقش سنّ در فرایند یادگیری زبان خارجی با توجه به یادگیری تلفظ، دستور، واژگان و مهارت‌های زبانی. فصلنامه زبان‌پژوهی، سال ششم، شماره 12، صص 41-56.
- معدن‌دار آرانی، عباس (1395)، مطالعات تطبیقی درآموزش و پرورش: کاربست روش‌های جدید تحقیق، فصلنامه خانواده و پژوهش، دوره 12، ‌شماره 27، صص 69-90.
- کلانتری، رضا و جواد غلامی (1392)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسیدر مدارس، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال یازدهم، شمارة 46، صص 99-124.
-English G 2000 (1997). Berlin. Germany. Cornelsen Verlag.