نویسنده = عصمت اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی موتیو «خط» در دیوان نظیری و غزل‌های صائب

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-28

عصمت اسماعیلی