دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-324 
2. تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

صفحه 7-34

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی


6. بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور

صفحه 107-140

حسین حسن پور آلاشتی؛ مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده عباسانی


11. بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

صفحه 235-260

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


14. بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

صفحه 287-312

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی