دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-332 
7. نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

صفحه 135-156

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی


10. نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

صفحه 223-250

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


13. چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی

صفحه 301-332

شهرام نقشبندی؛ حوا حاج عیدی