دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394 
3. سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی

صفحه 47-68

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد کازرونی


4. فراهنجاری در شعر سبک هندی

صفحه 69-94

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


5. دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

صفحه 95-120

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی