دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393 
1.  جلوه های تشخیص در تشبیه

صفحه 7-22

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی


7.  سنّتگرایی و نوآوری در غزل‌های هوشنگ ابتهاج

صفحه 155-176

نجمه نوروزی؛ سعید حاتمی؛ جلیل شاکری