دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1393 
3. شگرد واژه‌سازی در «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری

صفحه 51-78

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ نجمه زارع بنادکوکی