دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
6. موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

صفحه 107-136

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی


7. بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان

صفحه 137-156

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری