دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
2. رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد

صفحه 21-38

علی تسلیمی؛ مینا آینده؛ محدّثه هادوی


5. طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو

صفحه 89-110

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده‌وند


7. بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

صفحه 137-158

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی