دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392 
4. جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی

صفحه 75-106

وحید سبزیان پور؛ صدیقه رضایی؛ سمیره خسروی