تعداد مقالات: 263

2. شناسنامه علمی مجله 15

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2017.2950


6. شناسنامه مجله شماره 19

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2019.3929


7. شناسنامه مجله شماره 21

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-12

10.22075/jlrs.2020.4543


9. فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1783

محمد خسروی شکیب


10. حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح

دوره 4، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 7-26

10.22075/jlrs.2017.1790

حمیدرضا توکلی


11. انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 7-20

10.22075/jlrs.2017.1796

علی‌رضا احمدی؛ اصلان استواری


12. بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 7-30

10.22075/jlrs.2017.1810

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


14.  جلوه های تشخیص در تشبیه

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی


16. بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2017.6700.

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی


18. تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظریه استعاره شناختی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.18900.1587

حسین آریان؛ مهری تلخابی


19. بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

دوره 12، شماره 26، زمستان 1400، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2021.21515.1788

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا نجاریان؛ محمد خدادادی


20. صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 9-34

10.22075/jlrs.2017.1803

یدالله بهمنی؛ مهران شادی


21. گروه بدلی در فارسی و عربی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 9-40

10.22075/jlrs.2017.1817

احسان اسمعیلی طاهری