تعداد مقالات: 195
1. شناسنامه علمی مجله شماره 14

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2017.2486


2. شناسنامه علمی مجله 15

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2017.2950


3. شناسنامه مجله شماره 16

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

10.22075/jlrs.2018.3009


4. شناسنامه مجله شماره 17

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2018.3353


5. شناسنامه مجله شماره 18

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2019.3702


6. شناسنامه مجله شماره 19

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6

10.22075/jlrs.2019.3929


7. شناسنامه مجله شماره 21

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-12

10.22075/jlrs.2020.4543


8. فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1783

محمد خسروی شکیب


9. حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

10.22075/jlrs.2017.1790

حمیدرضا توکلی


10. انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-20

10.22075/jlrs.2017.1796

علی‌رضا احمدی؛ اصلان استواری


11. بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-30

10.22075/jlrs.2017.1810

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


13.  جلوه های تشخیص در تشبیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی


15. بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2017.6700.

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی


17. صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-34

10.22075/jlrs.2017.1803

یدالله بهمنی؛ مهران شادی


18. گروه بدلی در فارسی و عربی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-40

10.22075/jlrs.2017.1817

احسان اسمعیلی طاهری


22. تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


23. تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2018.6683.

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی


24. بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2018.14155.1160

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی


25. تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی