کلیدواژه‌ها = روایت الحاقی
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-120

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی