کلیدواژه‌ها = خسرو و شیرین
برجسته‌سازی ادبی جفت‌واژگان (مشابه) در خسرو و شیرین نظامی

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 295-318

10.22075/jlrs.2022.26290.2056

محمد امیر مشهدی؛ پروانه مهرسرشتان


بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2021.21515.1788

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا نجاریان؛ محمد خدادادی