نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی