نویسنده = ���������������� ������������
اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 83-102

10.22075/jlrs.2017.1813

محمود خورسندی؛ سمیه ترحمی؛ علیرضا خورسندی