نویسنده = محمود خورسندی
تعداد مقالات: 2
1. تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-24

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی


2. اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-102

محمود خورسندی؛ سمیه ترحمی؛ علیرضا خورسندی