نویسنده = ������������������ ����������
دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی


موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 107-136

10.22075/jlrs.2017.1808

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی