نویسنده = ���������� ������������������� ��������������
طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 89-110

10.22075/jlrs.2017.1800

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده‌وند