نویسنده = ������������ ����������
جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1392، صفحه 75-106

10.22075/jlrs.2017.1793

وحید سبزیان پور؛ صدیقه رضایی؛ سمیره خسروی