نویسنده = ������ �������� ������ ��������
نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 145-182

10.22075/jlrs.2020.21176.1762

حمید ربیعی؛ علی محمد شاه سنی