نویسنده = ���������� ������������ ��������
تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه»

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 133-158

10.22075/jlrs.2021.23065.1891

سید کمال شریفی؛ نرگس اسکویی؛ عزیز حجاجی کهجوق