نویسنده = ������ ������ ���������������� ����������
شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 239-274

10.22075/jlrs.2021.22321.1853

راضیه قلی پور هفشجانی؛ محمد دبیرمقدم