نویسنده = ������������������ ����������������
بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 61-90

10.22075/jlrs.2021.21791.1816

محمدحسین اسماعیلی؛ محمد خاکپور؛ ابراهیم رنجبر