نویسنده = ������ ���������� ����������
تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش)

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 125-144

10.22075/jlrs.2020.21696.1807

ساناز خوش حساب؛ سوسن جبری؛ موسی پرنیان