نویسنده = ������ ������������ ������ ����������
بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 55-82

10.22075/jlrs.2021.22320.1852

سرور خانه بیگی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی