نویسنده = ���������������������� ������ ��������
بررسی ارتباط نظام تخیّلی و خاستگاه فرهنگی منظومه ورقه و گلشاه برمبنای نظریه ژیلبر دوران

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 137-162

10.22075/jlrs.2021.21347.1778

علی اصغر رهنمابرگرد؛ عصمت اسماعیلی؛ سید حسن طباطبایی