نویسنده = ���������������� ����������
بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 247-272

10.22075/jlrs.2020.21305.1769

عارفه طاهریان؛ حسین رضویان؛ علی محمد شاه سنی؛ عصمت اسماعیلی