نویسنده = ����������������������� ��������
چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 183-210

10.22075/jlrs.2020.21472.1784

محمد شادروی‌منش؛ سارا غفاری چراتی