نویسنده = ������������ ������ ������������ ������ ��������
نقش مشخّصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 163-196

10.22075/jlrs.2020.19467.1644

سید مهدی ساداتی نوش ابادی؛ مهدی سبزواری؛ نرجس بانو صبوری؛ مزدک انوشه