نویسنده = �������� �������� ����������
عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 521-542

10.22075/jlrs.2020.18750.1576

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ معصومه میرزایی