نویسنده = ���������������� ������ ����������������
استعارۀ مفهومی و فردیت خلاّق ادبی

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 175-204

10.22075/jlrs.2020.18421.1547

سید امیرحسین مرتضائی؛ محمود فتوحی رودمعجنی