نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخی ریشه و کاربرد پسوندهای وند و آوند در زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 443-470

10.22075/jlrs.2019.18246.1532

احمدرضا منصوری؛ ساسان طهماسبی