نویسنده = ���������� ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقد بلاغیِ هدایه‌المتعلّمین فی‌الطّب (نخستین فرزندنامه‌ در باب پزشکی)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 191-218

10.22075/jlrs.2019.18125.1521

سیدمهدی رحیمی؛ صبا جلیلی جشن آبادی؛ اکبر شایان سرشت؛ زینب نوروزی