نویسنده = ���������� ����������������
توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 31-60

10.22075/jlrs.2021.24727.1983

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمّدرضا صرفی


بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پست‌مدرن

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.17758.1480

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ محمّدرضا صرفی