نویسنده = �������������� ������
ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 333-362

10.22075/jlrs.2019.17786.1484

سیدمجید مقیمی؛ علیرضا فولادی؛ سیدمحمد راستگوفر؛ رضا روحانی