نویسنده = ���������������� ���������������������� ����������